Home

Algemene ledenvergadering 2017
Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Merelwijk nodigt u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 19 juni 2017 in de Elimkerk aan de Merellaan. Aanvang 19.30 uur (de zaal is op vanaf 19.00 uur).
Zie voor notulen/jaarstukken 2016 onze website, ook zijn er stukken op de vergadering aanwezig.

AGENDA.

1.Opening en mededelingen.
2. Amnestyplein: plaatsing van een bouwkeet. (situatietekening is aanwezig).
3. Amnestyplein. verplaatsing skatebord.
4. Groene Oase, hoe gaat het verder.
5. buurtpreventie.
6. Jubileum Vereniging van Huiseigenaren Merellaan.

* * * PAUZE * * *

7. Notulen Algemene ledenvergadering 2016 (deze staan, samen met de cijfers, op de website).
8. Verslag kascontrolecommissie.
9. Benoeming leden kascontrolecommissie. Tijdens de vergadering zal een nieuwe kascontrolecommissie, bestaande uit 3 leden worden benoemd.
10. Jaarcijfers en begroting 2017.

11. Bestuursverkiezing.
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mw. T.M.Winkels (vz.), dhr. P.M.A.Boll (penn./secr.), dhr. H.Plaizier (website). Conform de statuten (art. 10, lid 4 ) treedt het gehele bestuur af. De huidige bestuursleden stellen zich opnieuw kandidaat.
Conform de statuten (art. 10, lid 9 ) kunnen de leden kandidaten stellen en wel door indiening van een door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden getekende kennisgeving voor de vergadering.

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
13. Sluiting.

Mocht u verhinderd zijn deze vergadering bij de wonen, dan is het mogelijk, u door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Deze volmacht dient door de betrokkene voor de aanvang van de vergadering aan het bestuur te worden overhandigd. Een lid kan in de vergadering voor maximaal vijf andere leden als schriftelijke gemachtigde optreden (statuten art. 16, lid 5).

Want u weet het, wij zijn er voor u, maar wij kunnen niet zonder u !

U kunt , tenzij u dit niet al heeft gedaan, de contributie voor 2017 ad. 7.50 euro overmaken op
NL 53 INGB 0005263644 p/a. Fazantstraat 20, 2902 JA Capelle aan den IJssel.
S.v.p. alstublieft onder vermelding van uw adres!

| 2.1 Energiecampagne Wonen Capelle
Het project ‘Energiecampagne Wonen Capelle’ is een van de vier energiebesparingsprojecten uit de Duurzaamheidsagenda van de gemeente. Het project brengt het energieverbruik letterlijk en figuurlijk in beeld door onder meer gevelscans voor representatieve woningen en door het vergelijken van energieverbruik van vergelijkbare woningen.
Na analyse van deze gegevens worden inwoners gestimuleerd om maatregelen te nemen en/of gedrag aan te passen.
Doelgroep is in de eerste plaats de particuliere woningeigenaar. Bij voldoende belangstelling zullen ook huurders en (commerciële) verhuurders geïnformeerd en aangezet tot gedragsverandering, het treffen van energiebesparende maatregelen en/of duurzame opwekking van energie.
Dit project richt zich op de individuele bewoner (in heel Capelle aan den IJssel) maar voert daarnaast in drie wijken ook een wijkgerichte actie uit. In die wijken gaan bewoners - met ondersteuning -samen energiebesparende maatregelen aanbesteden en laten uitvoeren, tegen een gunstiger tarief dan wanneer ieder dat individueel doet.
Om bewoners aan te zetten tot energiebesparing wordt gebruik gemaakt van energie-ambassadeurs, die energie in hun eigen woning onderzoeken en het onderwerp energie onder de aandacht brengen in onder meer wijkoverleg, buurtverenigingen van huiseigenaren en tijdens bijeenkomsten in de wijken.
Na lancering van het project start de uitvoering in een pilotbuurt (proefgebied) om in Capelle aan den IJssel ervaring op te doen met deze werkwijze. Daarvoor wordt een oudere wijk geselecteerd met een relatief hoog energieverbruik en liefst veel gestandaardiseerde bouw.

• Bekendheid geven aan de actie, ‘energiebus’ in de wijk, aandacht in media;
• startbijeenkomst in de wijk, inwoners activeren door zelf agenda te bepalen;
• vervolgbijeenkomsten in wijk;
• bekendheid geven aan landelijke financieringsmogelijkheden;
• gezamenlijke aanbesteding isolatie of inkoopactie zonnepanelen;
• spelelement in wijken inbrengen (‘energy-battle’ tussen straten of wijken of tussen individuele bewoners om te ‘strijden’ om het laagste energieverbruik)

Voor individuele inwoners wordt voorlichting gegeven door de regionale Woonwijzerwinkel (IC DuBo), inzet van energiecoaches (eenvoudige maatregelen, uitleg energierekening, aanpassen energielabel) en wordt de Energiebespaartool via de Woonwijzerwinkel ingezet. Na de eerste resultaten in de pilotwijk, wordt de actie verbreed door ook in andere wijken
actie te starten met gebruikmaking van leerervaring die zijn opgedaan in de pilot. Resultaat is dat eind 2018 door zowel energiebewust gedrag als door maatregelen bij 2.000 woningen 20% energiebesparing is bereikt (1 ton CO2-reductie per woning).

Belangrijke partijen bij de uitvoering zijn wijk- en buurtorganisaties en - bewoners, isolatie- en installatiebedrijven, Marktplaats Duurzaam bouwen, Energie Collectief Capelle (ECC), Eneco, St. Capelle Werkt en, bij uitbreiding van het project naar huurwoningen: huurdersorganisaties, Havensteder en commerciële verhuurders.

De gemeente levert een projectleider om de uitvoering te ondersteunen en draagt bij aan aanschaf van eenvoudige energiebesparende middelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, die energiecoaches kunnen gebruiken bij huisbezoeken. InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen (ICDub0) is een centrale partij in de uitvoering (voorlichting, wijkgerichte acties, betrekken marktpartijen in aanbestedingen).

Voorbeeld aanpak voor een energiebesparingspilot in de Merelwijk:

1. Projectleider en ECC benaderen Vereniging van huiseigenaren (VvHE) en 3 huiseigenaren/energie ambassadeurs
2. Vooronderzoek bij de 3 woningen door adviseurs MPDuBO en leveranciers
3. Keuze offertes/opties door MPDubo met VvHE/PL/ECC
4. Flyer actie energiecoaches/ECC
5. Voorlichtingsbijeenkomst bewoners
6. Energiescan en Offertes aangemelde bewoners
7. Opdracht door bewoners na advies coach/ECC
8. Realisatie en evaluatie