Algemene ledenvergadering 2017
Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Merelwijk nodigt u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering op maandag 19 juni 2017 in de Elimkerk aan de Merellaan. Aanvang 19.30 uur (de zaal is op vanaf 19.00 uur).
Zie voor notulen/jaarstukken 2016 onze website, ook zijn er stukken op de vergadering aanwezig.

AGENDA.

1.Opening en mededelingen.
2. Amnestyplein: plaatsing van een bouwkeet. (situatietekening is aanwezig).
3. Amnestyplein. verplaatsing skatebord.
4. Groene Oase, hoe gaat het verder.
5. buurtpreventie.
6. Jubileum Vereniging van Huiseigenaren Merellaan.

* * * PAUZE * * *

7. Notulen Algemene ledenvergadering 2016 (deze staan, samen met de cijfers, op de website).
8. Verslag kascontrolecommissie.
9. Benoeming leden kascontrolecommissie. Tijdens de vergadering zal een nieuwe kascontrolecommissie, bestaande uit 3 leden worden benoemd.
10. Jaarcijfers en begroting 2017.

11. Bestuursverkiezing.
Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mw. T.M.Winkels (vz.), dhr. P.M.A.Boll (penn./secr.), dhr. H.Plaizier (website). Conform de statuten (art. 10, lid 4 ) treedt het gehele bestuur af. De huidige bestuursleden stellen zich opnieuw kandidaat.
Conform de statuten (art. 10, lid 9 ) kunnen de leden kandidaten stellen en wel door indiening van een door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden getekende kennisgeving voor de vergadering.

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
13. Sluiting.

Mocht u verhinderd zijn deze vergadering bij de wonen, dan is het mogelijk, u door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Deze volmacht dient door de betrokkene voor de aanvang van de vergadering aan het bestuur te worden overhandigd. Een lid kan in de vergadering voor maximaal vijf andere leden als schriftelijke gemachtigde optreden (statuten art. 16, lid 5).

Want u weet het, wij zijn er voor u, maar wij kunnen niet zonder u !

U kunt , tenzij u dit niet al heeft gedaan, de contributie voor 2017 ad. 7.50 euro overmaken op
NL 53 INGB 0005263644 p/a. Fazantstraat 20, 2902 JA Capelle aan den IJssel.
S.v.p. alstublieft onder vermelding van uw adres!