zaterdag 22 juni 2024

Duurzaamheids Pilot

|2.1 Energiecampagne Wonen Capelle


Het project ‘Energiecampagne Wonen Capelle’ is een van de vier energiebesparingsprojecten uit de Duurzaamheidsagenda van de gemeente. Het project brengt het energieverbruik letterlijk en figuurlijk in beeld door onder meer gevelscans voor representatieve woningen en door het vergelijken van energieverbruik van vergelijkbare woningen.
Na analyse van deze gegevens worden inwoners gestimuleerd om maatregelen te nemen en/of gedrag aan te passen.
Doelgroep is in de eerste plaats de particuliere woningeigenaar. Bij voldoende belangstelling zullen ook huurders en (commerciële) verhuurders geïnformeerd en aangezet tot gedragsverandering, het treffen van energiebesparende maatregelen en/of duurzame opwekking van energie.
Dit project richt zich op de individuele bewoner (in heel Capelle aan den IJssel) maar voert daarnaast in drie wijken ook een wijkgerichte actie uit. In die wijken gaan bewoners - met ondersteuning -samen energiebesparende maatregelen aanbesteden en laten uitvoeren, tegen een gunstiger tarief dan wanneer ieder dat individueel doet.
Om bewoners aan te zetten tot energiebesparing wordt gebruik gemaakt van energie-ambassadeurs, die energie in hun eigen woning onderzoeken en het onderwerp energie onder de aandacht brengen in onder meer wijkoverleg, buurtverenigingen van huiseigenaren en tijdens bijeenkomsten in de wijken.
Na lancering van het project start de uitvoering in een pilotbuurt (proefgebied) om in Capelle aan den IJssel ervaring op te doen met deze werkwijze. Daarvoor wordt een oudere wijk geselecteerd met een relatief hoog energieverbruik en liefst veel gestandaardiseerde bouw.

• Bekendheid geven aan de actie, ‘energiebus’ in de wijk, aandacht in media;
• startbijeenkomst in de wijk, inwoners activeren door zelf agenda te bepalen;
• vervolgbijeenkomsten in wijk;
• bekendheid geven aan landelijke financieringsmogelijkheden;
• gezamenlijke aanbesteding isolatie of inkoopactie zonnepanelen;
• spelelement in wijken inbrengen (‘energy-battle’ tussen straten of wijken of tussen individuele bewoners om te ‘strijden’ om het laagste energieverbruik)

Voor individuele inwoners wordt voorlichting gegeven door de regionale Woonwijzerwinkel (IC DuBo), inzet van energiecoaches (eenvoudige maatregelen, uitleg energierekening, aanpassen energielabel) en wordt de Energiebespaartool via de Woonwijzerwinkel ingezet. Na de eerste resultaten in de pilotwijk, wordt de actie verbreed door ook in andere wijken
actie te starten met gebruikmaking van leerervaring die zijn opgedaan in de pilot. Resultaat is dat eind 2018 door zowel energiebewust gedrag als door maatregelen bij 2.000 woningen 20% energiebesparing is bereikt (1 ton CO2-reductie per woning).

Belangrijke partijen bij de uitvoering zijn wijk- en buurtorganisaties en - bewoners, isolatie- en installatiebedrijven, Marktplaats Duurzaam bouwen, Energie Collectief Capelle (ECC), Eneco, St. Capelle Werkt en, bij uitbreiding van het project naar huurwoningen: huurdersorganisaties, Havensteder en commerciële verhuurders.

De gemeente levert een projectleider om de uitvoering te ondersteunen en draagt bij aan aanschaf van eenvoudige energiebesparende middelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, die energiecoaches kunnen gebruiken bij huisbezoeken. InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen (ICDub0) is een centrale partij in de uitvoering (voorlichting, wijkgerichte acties, betrekken marktpartijen in aanbestedingen).

Voorbeeld aanpak voor een energiebesparingspilot in de Merelwijk:

1. Projectleider en ECC benaderen Vereniging van huiseigenaren (VvHE) en 3 huiseigenaren/energie ambassadeurs
2. Vooronderzoek bij de 3 woningen door adviseurs MPDuBO en leveranciers
3. Keuze offertes/opties door MPDubo met VvHE/PL/ECC
4. Flyer actie energiecoaches/ECC
5. Voorlichtingsbijeenkomst bewoners
6. Energiescan en Offertes aangemelde bewoners
7. Opdracht door bewoners na advies coach/ECC
8. Realisatie en evaluatie

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.