zaterdag 22 juni 2024

Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Merelwijk nodigt u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 15 november in de Elimkerk aan de Merellaan. Aanvang 20:00 uur (de zaal is open vanaf 19:30 uur). De notulen / jaarstukken 2017 zijn beschikbaar op aanvraag en op de vergadering.

Agenda

 1. Opening en mededelingen.
 1. Voortbestaan vereniging ?

De vereniging bestaat 50 jaar. Gelet het beperkte aantal beschikbare bestuursleden stellen wij u de vraag of het voortbestaan van de vereniging nog wel gewenst is. Het huidige bestuur bestaat nu uit 2 personen en dat is te weinig om de taken naar tevredenheid te kunnen vervullen. Het bestuur komt enkele keren per jaar bijeen, een beetje afhankelijk van welke zaken er spelen in de wijk en tussendoor houden we elkaar via email op de hoogte. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die proberen voor u de wijk plezierig en veilig te houden en hierbij is de zorg voor de directe woonomgeving een belangrijk onderdeel.

 1. De groene Oase en hoe het verder ging.
 1. Website van de vereniging.

PAUZE

 1. Notulen ALV 2017.
 1. Jaarcijfers 2017 en begroting 2018.
 1. Verslag kascontrolecommissie.
 1. Benoeming leden kascontrolecommissie.
 1. Bestuursverkiezing.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mw. T.M.Winkels (vz.), Dhr. P.M.A.Boll (penningmeester / waarn. secr.). Conform de statuten (art.10.lid 4) treedt het gehele bestuur af. volgens de statuten (art. 10, lid 9) kunnen leden kandidaten stellen en wel door indiening van een door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden getekende kennisgeving voor de vergadering.

 1. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 1. Sluiting.

Mocht u verhinderd zijn deze vergadering bij de wonen, dan is het mogelijk, u door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Deze volmacht dient door de betrokkene voor de aanvang van de vergadering aan het bestuur te worden overhandigd. Een lid kan in de vergadering voor maximaal vijf andere leden als schriftelijke gemachtigde optreden (statuten art. 16, lid 5).

Duurzaamheidsmarkt Capelle aan den IJssel 10 oktober 2018

Op de dag van de duurzaamheid 10 oktober 2018 om 19.30 uur is er in de Pauluskerk, Merellaan 352 een duurzaamheidsmarkt. Deze markt is de start van de Duurzaamheidsweek in Capelle aan den IJssel en wordt georganiseerd door het ECC samen met de gemeente. Wethouder N. van Veen opent de markt. Het is een feestelijke markt met 15 kraampjes, die allemaal een thema uitstallen. Zo zijn er kramen van het Energie Collectief Capelle en de Woonwijzerwinkel over de buurtacties, van de fietsersbond, het repair cafe en de kringloopwinkel en over duurzaam consumeren van de duurzaamheidsbeweging St. Christoffel, een groenteboer Vitamine-fiets en de wereldwinkel.

Voor meer informatie over het programma in de Pauluskerk, klik hier.
Voor info over alle activiteiten in de week van de duurzaamheid, klik hier.

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Dit heeft ook consequenties voor onze vereniging.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen hebben wij een "Privacy verklaring" opgesteld.

Hierin geven wij aan welke informatie wij vastleggen en waarom wij die gegevens vastleggen. Ook staat daarin vermeld dat personen waarvan wij informatie vastleggen het recht hebben op inzage en het recht om onjuiste informatie aan te laten passen. Ook bestaat het recht om uw informatie te laten verwijderen.

Klik hier om de "Privacy verklaring" in te zien.

HONDENUITLAAT zone

Er is veel kritiek over de nieuwe uitlaatzones rondom de Merelwijk. Hondeneigenaren mogen de hond binnen de gebieden uitlaten en de uitwerpselen hoeven niet te worden opgeruimd. Eén eigenaar is zelfs van mening dat naast het gras ook de stoep nu uitlaatplaats is. Commentaar van een omwonenden werd

 op een aggresieve manier beantwoord. De oplettende bewoner moest zijn m..l maar houden! Wij vragen u nogmaals om uw ervaringen en bezwaren bekbaar te maken bij de vereniging en de Gemeente.

AMNESTYPLEIN wordt "doorgedrukt"

In tegenstelling tot de Raadsvergadering waarin de beslissing tot bouw van twee kiosken was uitgesteld staat dit onderwerp toch op de rol voor de vergadering van 8 juli. Achter gesloten deuren zijn de toekomstplannen voor het stadsplein in besloten kring gepresenteerd. Onder "druk" zijn enkele raadsleden gezwicht. 

Het ziet er naar uit dat het plein een prestige wordt. Objectief genomen logisch omdat de betrokken wethouder al vele tienduizenden euro's heeft uitgegeven aan externe onderzoeken om zijn plannen kracht bij te zetten. Bestemmingsplan_Amnestyplein.pdf De aanpassing in het bestemmingsplan wordt bestempeld als "postzegelbestemmingsplan" vanwege de beperkte omgang. Een grootschalig onderzoek is normaal daarvoor niet noodzakelijk. Deze postzegel lijkt daarmee een kleine stap naar een grote wijziging.

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen en gebruik te maken van uw spreekrecht.

AMNESTYPLEIN HORECAPLEIN

De gemeente heeft een publicatie gedaan voor de herbestemming van het Amnestyplein. Dit is het gebied tegenover het stadsplein dat grenst aan de skatebaan. Twee paviljoens staan gepland aan beiden kanten van de metrobaan, aan het water met terras (totaal 220m2) en naast het stadhuis 120m2 in oppervlakte. De aankondiging kunt hier lezen.

van Rijckelvorselweg op de schop

De Gemeenteraad heeft jl. dinsdag plannen ontvouwen om de Abraham van Rijckelvorselweg te herstructureren. Bij diverse kruispunten is het de bedoeling op het aantal rijstroken voor verkeer dat rechtdoor gaat te verdubbelen. Na de kruising worden de rijbanen weer samengevoegd. Door de nieuwe inrichting zullen een flink aantal bomen worden gekapt maar herbeplanting is toegezegd. Met de aanpassingen moet de doorstroming verbeteren. Feitelijk genomen kunnen bij "groen" licht meer auto's passeren. Belangrijk is dan wel dat alle kruispunten worden aangepast ander verplaatst het probleem zich alleen maar. Voor de Merelwijk zal het inhouden dat het sluipverkeer via de Merellaan zal verminderen en de veiligheid wordt vergroot. Zodra meer bekend is zullen wij u daarover berichten.

Beeldbank Capelle aan den IJssel

Beeldbank toont ruim 5000 foto’s van Capelle aan den Ijssel           

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De gemeente Capelle aan den IJssel is in 50 jaar flink gegroeid van 25.000 naar 66.062 inwoners (feb 2012). 

In samenwerking met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) heeft de gemeente een beeldbank opgesteld.

De website Capelle in Beeld is nu een jaar actief. Het beheer van de site, met 5800 afbeeldingen is in handen van de werkgroep van de HVC. Het bestand wordt wekelijks uitgebreid met historische foto’s uit de collecties van de HVC, de gemeente en van particulieren. De foto’s worden door de vrijwilligers gescand, verbeterd en beschreven, voordat ze aan de site worden toegevoegd. (bron: Dichtbij.nl)

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.