woensdag 24 april 2024

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Merelwijk nodigt u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 15 november in de Elimkerk aan de Merellaan. Aanvang 20:00 uur (de zaal is open vanaf 19:30 uur). De notulen / jaarstukken 2017 zijn beschikbaar op aanvraag en op de vergadering.

Agenda

 1. Opening en mededelingen.
 1. Voortbestaan vereniging ?

De vereniging bestaat 50 jaar. Gelet het beperkte aantal beschikbare bestuursleden stellen wij u de vraag of het voortbestaan van de vereniging nog wel gewenst is. Het huidige bestuur bestaat nu uit 2 personen en dat is te weinig om de taken naar tevredenheid te kunnen vervullen. Het bestuur komt enkele keren per jaar bijeen, een beetje afhankelijk van welke zaken er spelen in de wijk en tussendoor houden we elkaar via email op de hoogte. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die proberen voor u de wijk plezierig en veilig te houden en hierbij is de zorg voor de directe woonomgeving een belangrijk onderdeel.

 1. De groene Oase en hoe het verder ging.
 1. Website van de vereniging.

PAUZE

 1. Notulen ALV 2017.
 1. Jaarcijfers 2017 en begroting 2018.
 1. Verslag kascontrolecommissie.
 1. Benoeming leden kascontrolecommissie.
 1. Bestuursverkiezing.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: Mw. T.M.Winkels (vz.), Dhr. P.M.A.Boll (penningmeester / waarn. secr.). Conform de statuten (art.10.lid 4) treedt het gehele bestuur af. volgens de statuten (art. 10, lid 9) kunnen leden kandidaten stellen en wel door indiening van een door ten minste tien (10) stemgerechtigde leden getekende kennisgeving voor de vergadering.

 1. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 1. Sluiting.

Mocht u verhinderd zijn deze vergadering bij de wonen, dan is het mogelijk, u door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Deze volmacht dient door de betrokkene voor de aanvang van de vergadering aan het bestuur te worden overhandigd. Een lid kan in de vergadering voor maximaal vijf andere leden als schriftelijke gemachtigde optreden (statuten art. 16, lid 5).

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.